Compliance

Prawa od A do Z

COMPLIANCE

Ryzyko poniesienia sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty dobrej reputatacji (wiarygodności dla klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów i opinii publicznej), na jakie narażony jest podmiot w wyniku niedostosowania się do przepisów prawa, rekomendacji i wytycznych organów nadzoru, regulacji wewnętrznych podmiotu oraz przyjętych standardów postępowania – jest bardzo wysokie w niezwykle skomplikowanym otoczeniu prawnym i biznesowym.

W ramach funkcji Compliance Kancelaria prawna EasyLaw koncentruje się na wsparciu naszych klientów w tworzeniu systemów Compliance w ich podmiotach, w celu zapewnienia im możliwie najlepszej ochrony przed powyższymi zagrożeniami. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności: identyfikowanie, ocenę, monitorowanie, raportowanie oraz doradztwo prawne, poprzez które to działania zmierzamy do zapewnienia naszym klientom prowadzenie działalności zgodnie z regulacjami prawnymi jak i pozostałymi uregulowaniami nadzorczymi.

Zakres usług w zakresie doradztwa Compliance obejmuje następujące czynności:

 1. identyfikacja ryzyk związanych z prowadzoną działalnością – w tym również: monitorowanie zmian legislacyjnych, analiza orzecznictwa sądów i organów administracji,
 2. pomoc w określeniu czynności, których podjęcie jest niezbędne w celu zapewnienia wyeliminowania ryzyka braku zgodności,
 3. prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej wśród pracowników naszego klienta,
 4. zarządzanie ryzkiem braku zgodności tj. opiniowanie i tworzenie odpowiednich regulacji wewnętrznych, minimalizujących ryzyko wystąpienia zdarzeń z obszaru Compliane,
 5. pomoc w tworzeniu planów zgodności zawierających zakres działań, jakie powinny zostać wykonane w danym roku kalendarzowym,
 6. wsparcie merytoryczne oraz praktyczne w tworzeniu systemów Compliance (CMS – Compliance Management System),
 7. audyty Compliance obejmujące m.in. analizę oraz kontrolę dokumentacji klienta,
 8. sporządzanie opinii oraz analiz prawnych w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz pozostałymi regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 9. bieżące doradztwo i opiekę prawną w celu zwiększania efektywności funkcji Compliance,
 10. pomoc w sytuacjach wystąpienia ryzyka braku zgodności podjętych działań z przepisami prawa.

 

Doradzamy we wszystkich głównych obszarach Compliance:

 1. prawo pracy
 2. ochrona danych osobowych
 3. przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 4. bezpieczeństwo informacji (przestrzeganie tajemnicy zawodowej)
 5. ochrona konkurencji

 

Please publish modules in offcanvas position.